Wednesday, October 22, 2008

Pentadbiran @ Pengurusan Atau Pentadbiran vs Pengurusan?

Pentadbiran @ Pengurusan Atau Pentadbiran vs Pengurusan?


Dalam kebanyakan buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan tidak menggariskan dengan jelas perbezaan antara pengurusan dan pentadbiran. Menurut Boles & Davenport (1976) menyatakan bahawa pentadbir dan pengurus memainkan peranan dan fungsi yang sama meliputi aktiviti-aktiviti seperti merancang, menghimpun maklumat, membuat analisis dan menyebarkannya, mengawal selia kakitangan dan menggerakkan aktiviti bagi mencapai matlamat dan objektif organisasi seperti yang ditetapkan.

Wilfrid Brown menyatakan bahawa pentadbir dan pengurus memainkan peranan memberikan arahan, mengawal dan memantau kerja-kerja yang diagihkan kepada subordinat yang akan melaksanakan segala tugasan berpandukan arahan yang diberikan dan diakhir proses kerja tersebut pentadbir dan pengurus akan membuat penilaian ke atas kualiti dan kuantiti kerja yang dihasilkan.

Definisi-definisi yang diutarakan oleh para sarjana seperti yang dinyatakan sebelum ini dapat membantu kita memahami gambaran konsep asas pengurusan dan pentadbiran. Dalam memperkatakan tentang pentadbiran dan pengurusan dari segi takrifan terdapat juga beberapa pendapat dan maklumat umum yang menunjukkan dengan jelas terdapat adanya perbezaan antara pentadbiran dan pengurusan seperti berikut:-

Pentadbiran dari secara umumnya boleh ditakrifkan sebagai ‘satu proses yang melibatkan proses penyelenggaraan, pengawalan dan penggunaan pelbagai sumber samada dari sumber kewangan, tenaga mahir dan material yang digerakkan secara bersepadu bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan’.

Pengurusan pula dari segi definisi umum ditakrifkan sebagai ‘satu proses atau sistem yang direkabentuk, diolah dan disusun bagi membentuk persefahaman yang menyumbang kepada kerjasama dan penglibatan semua ahli dalam kumpulan atau organisasi bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan’.

Perbezaan di antara pentadbiran dan pengurusan dapat dilihat dengan jelas seperti berikut:-

Pentadbiran

 1. Pematuhan secara mutlak kepada peraturan & prosedur.

 1. Keputusan – ‘One man decision’

 1. Aliran komunikasi , arahan dan penugasan adalah bersifat dari atas (hirarki) ke bawah (hirarki) dan ia bersifat vertical

 1. Bureaucratic stance

 1. Pemusatan Arahan Kerja & Kuasa

 1. Subordinat melaksanakan tugas dengan kuasa yang terhad.

 1. Pematuhan konsep hirarki yang ketat.

Pengurusan

 1. Peraturan & prosedur hanya sebagai garis panduan dan pematuhan adalah bersifat pilihan.

 1. Keputusan dicapai melalui persetujuan bersama.

 1. Aliran komunikias, arahan dan penugasan adalah bersifat mendatar dan pengagihan secara saksama mengikut fungsi unit dan ia bersifat horizontal.

 1. Entrepreneur stance

 1. Pengagihan Arahan Kerja & Kuasa

 1. Penugasan disertakan dengan ‘autonomy within the boundary’

 1. Konsep hirarki digunapakai sebagai formaliti namun pasukan kerja mengandungi ahli dari hirarki yang pelbagai.

Perbezaan-perbezaan ini, walaupun dapat dilihat secara jelas dan nyata tetapi ia tidak memberikan perbezaan yang menjejaskan konsep umum tentang pengurusan dan pentadbiran itu sendiri. Oleh kerana perkara-perkara yang menjadi asas dalam ilmu sains sosial seperti definisi, teori dan kaedah adalah sesuatu yang bersifat subjektif dan boleh diterima pakai dan dibahaskan.

Dalam memahami konseo asas pengurusan, teori P.O.S.C.O.R.B adalah salah satu pendekatan yang paling popular untuk memahami konsep asas pengurusan. P.O.S.C.O.R.B dianggap sebagai satu bentuk rantaian pengurusan yang perlu difahami dan perlu dilengkapkan agar pengurusan sesuatu organisasi itu berjalan dengan lancar. Di dalam pentadbiran, P.O.S.C.O.R.B dianggap sebagai perkara-perkara yang perlu pentadbir tahu dan ia sering dianggap sebagai tugas-tugas teras seorang pentadbir.

Akronim P.O.S.C.O.R.B boleh diterjemahkan seperi berikut :-

P – Planning

O – Organizing

S – Staffing

CO – Coordinating

R – Reporting

B – Budgeting

Konsep P.O.S.C.O.R.B ini akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam keluaran yang seterusnya.

Rujukan

 1. Pengantar Pengurusan (2000) – Jaafar Muhammad, Mohd Hizam Hanafiah, Zaffir Mohd Makhbul ( Leeds Publication)

 1. Tamadun Dunia (1999) – Sivachandralingan Sundara Raja / Ayadurai Lecthumanan (Fajar Bakti)

 1. Pengurusan Terkini (2001) – Wan Azmi Ramli (Golden Books Centre Sdn. Bhd)

 1. Management (Third Edition) – James A.F Stoner & Charles Wienkel

 1. Management – Harold Koontz & Heinz Weihrich

 1. Ensiklopedia Pengurusan (2002) – Golden Books Centre

 1. Ensiklopedia Bebas Wikipedia

 1. http://members.tripod.com/nifah/urus.htm

No comments: